PB Sound en TV
Baan 31
8307 AS Ens (Flevoland)
Nederland
info@pbsoundentv.nl

Openingstijden:

Vrijdag18.00 - 21.00 uur Zaterdag09.30 - 12.30 uur

Overige tijden op telefonische afspraak

Bel nu:
+31(0)527 253 044


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PB SOUND & TV

Artikel 1: algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen PB sound & tv en de klant en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PB sound & tv, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Daar waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over zaken of apparatuur wordt hiermee tevens bedoeld bijkomende montage, installatie en/of levering van diensten op het gebied van telefoon, internet, backupdiensten en aanverwante zaken en dienstverlening.

4. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PB sound & tv en de klant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

6. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk door PB sound & tv aan de klant zijn bevestigd.

Artikel 2a: offertes algemeen

1. De door PB sound & tv gemaakte offertes zijn vrijblijvend en in principe geldig gedurende dertig (30) dagen na het uitbrengen daarvan tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. PB sound & tv is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd.

2. PB sound & tv behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.

3. Opgaven en specificaties van PB sound & tv betreffende eigenschappen, kwaliteit, afmeting en dergelijke van het product, voorkomende in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscourant, reclamemateriaal en dergelijke, worden bij benadering verstrekt en binden PB sound & tv niet.

4. Overeenkomsten zijn voor PB sound & tv bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge toezeggingen door PB sound & tv zijn niet bindend dan nadat en voorzover zij door PB sound & tv schriftelijk zijn bevestigd.

5. Offertes gelden niet automatisch voor extra uitvoerende werkzaamheden.

Artikel 2b: offertes internet en telecomdiensten

6. In aanvulling op de artikel 2a offertes algemeen gelden voor af te nemen internet-, telecom- en aanvullende diensten de aanvullende voorwaarden zoals in artikel 2b.beschreven. Een en ander op aangeven van de leverancier van deze diensten. PB sound & tv is wat betreft genoemde diensten tussenpersoon en levert deze diensten aan de eindgebruiker.

7. Daar waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over de klant wordt in geval van af te nemen internet- en telecomdiensten de eindgebruiker als de klant beoordeeld.

8. De eindgebruiker maakt geen oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde dienst en de bijbehorende randapparatuur. PB sound & tv is gerechtigd indien, als gevolg van het gebruik van de dienst door de eindgebruiker, overlast ontstaat op het vaste netwerk van de leverancier, de aanwijzingen van de leverancier in deze te volgen en indien noodzakelijk de dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.

9. De eindgebruiker gaat voor het afnemen van de dienst bij PB sound & tv een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, met een minimumduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van beschikbaarstelling. Opzegging van de overeenkomst kan geschieden tegen en na het verstrijken van de minimum duur met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalendermaand.

Artikel 3: prijzen

1. De door PB sound & tv gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.

2. Meerkosten die voortvloeien uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht worden in de prijs doorberekend, voor zover deze aanvullingen en/of wijzigingen en de daarmee gepaard gaande prijswijziging uitdrukkelijk aan de klant zijn bevestigd.

3. Indien PB sound & tv met de klant een vaste prijs is overeengekomen, is PB sound & tv niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en de klant is een consument, dan kan deze laatste de overeenkomst ontbinden.

4. PB sound & tv mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen en/of sociale lasten, grondstoffen en halffabrikaten.

Artikel 4: levertijd

1. Indien PB sound & tv een termijn voor levering heeft opgegeven is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant PB sound & tv schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Indien PB sound & tv gegevens behoeft van de klant in het kader van de opdracht, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan PB sound & tv ter beschikking heeft gesteld.

3. PB sound & tv is gerechtigd de opdracht in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. PB sound & tv is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

4. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan PB sound & tv de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien op verzoek van de klant de levering wordt uitgesteld of wel wordt bespoedigd dan heeft PB sound & tv recht op vergoeding van de door hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten.

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud

1. PB sound & tv blijft eigenaar van alle door hem op enig moment aan de klant geleverde zaken totdat de koopprijs en alle overige opeisbare vorderingen die PB sound & tv op de klant mocht hebben uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen rente en kosten, volledig zijn voldaan. Zolang de hiervoor omschreven voldoening niet heeft plaatsgevonden zal de klant de apparatuur niet mogen vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren.

2. In geval de klant enige verplichting jegens PB sound & tv niet nakomt, is PB sound & tv zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de apparatuur terug te nemen. De klant is verplicht PB sound & tv terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de apparatuur waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 6: retentierecht

PB sound & tv kan het retentierecht uitoefenen op de apparatuur indien de klant de kosten van de werkzaamheden aan de apparatuur van de klant niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door PB sound & tv verrichte werkzaamheden aan dezelfde apparatuur of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit enige contractuele relatie met de klant.

Artikel 7: reclame

1. De klant is verplicht binnen drie (3) werkdagen de bij PB sound & tv aangekochte apparatuur te controleren. Klachten jegens PB sound & tv over gebreken van de geleverde apparatuur dienen binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk en aangetekend aan PB sound & tv te worden meegedeeld.

2. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie (3) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na levering te worden gemeld.

3. De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, ondermeer door PB sound & tv de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de installatie van de apparatuur.

4. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft desondanks de klant verplicht tot afname en betaling van de factuur.

5. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de klant geacht de geleverde apparatuur te hebben ontvangen, geaccepteerd en goedgekeurd. Klachten over gebreken worden door PB sound & tv niet in behandeling genomen indien de klant niet op stipte wijze zijn betalingsverplichting en andere verplichtingen jegens opdrachtnemer nakomt.

Artikel 8: betaling

1. Bij aflevering van de apparatuur dient betaling in contanten plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen. Indien betaling plaatsvindt middels een factuur, dient betaling plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door PB sound & tv aan te geven wijze.

2. Bij bezorging van de apparatuur door PB sound & tv is PB sound & tv gerechtigd bij het aangaan van de opdracht een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom.

3. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Een gedeelte van de maand wordt in deze als volle maand aangerekend.

4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien de betalingstermijn is overschreden, de klant failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, wettelijke schuldsanering aanvraagt, beslag op zaken of vorderingen van de klant wordt gelegd, de klant wordt ontbonden of geliquideerd en/of de klant onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

5. PB sound & tv heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6. De klant is verplicht om op eerste verzoek van PB sound & tv en ten genoegen van PB sound & tv zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de opdracht.

7. De klant is niet bevoegd de betaling van het door hem verschuldigde op te schorten op grond dat PB sound & tv enige verplichting uit hoofde van welke overeenkomst dan ook jegens hem niet is nagekomen.

8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de klant niet toegestaan het factuurbedrag te compenseren met één of meer vorderingen die hij op PB sound & tv mocht hebben.

9. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Indien de klant in gebreke blijft in het tijdig voldoen van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, dit met een minimum van € 250,--.

10. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

Artikel 9: garantie

1. PB sound & tv garandeert de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde apparatuur overeenkomstig de garantie van de fabrikant(en) of derde(n) waarvan hij zelf de apparatuur geleverd heeft gekregen en wel in die zin dat hij onderdelen of materialen waaraan gedurende de tijd waarvoor de fabrieksgarantie geldt, uit hoofde van een ondeugdelijke constructie enig gebrek mocht ontstaan, voorzover die zaken zich in Nederland bevinden, kosteloos zal herstellen of vervangen, zulks te zijner keuze.

2. De originele kassabon of aankoopnota dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van één van deze documenten heeft de klant geen recht op garantie.

3. De onder lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt niet indien:
a. de klant de geleverde apparatuur niet overeenkomstig de daarvoor geldende gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;
b. de klant een geconstateerd gebrek niet terstond na de ontdekking per aangetekend schrijven ter kennisneming van PB sound & tv heeft gebracht;
c. de klant de geleverde apparatuur niet conform de aanwijzingen en voorschriften of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig heeft behandeld;
d. er sprake is van buitenaf komende onheilen (zoals onder andere bliksem, water- en vochtschade, val- en stootschade);
e. het type- of serienummer van de apparatuur is verwijderd of is gewijzigd;
f. de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PB sound & tv herstellingen of veranderingen door anderen dan PB sound & tv heeft laten verrichten en PB sound & tv niet in de gelegenheid is gesteld om de gebreken te verhelpen in haar eigen werkplaats;
g. de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 10: aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van PB sound & tv is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden omschreven garantieverplichting.

2. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van PB sound & tv of haar leidinggevende ondergeschikten is PB sound & tv nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. De aansprakelijkheid van PB sound & tv is verder in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van PB sound & tv in onderhavig geval te verstrekken uitkering, vermeerderd met het eigen risico van PB sound & tv terzake. Indien de verzekering in een geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat en PB sound & tv aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van PB sound & tv beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde apparatuur, althans dat gedeelte van de geleverde apparatuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Indien de bij PB sound & tv geleverde apparatuur buiten Nederland wordt gebruikt, is de klant er verantwoordelijk voor dat de geleverde apparatuur voldoet aan de technische eisen of normen, die worden gesteld in wetten of andere dwingende bepalingen van het land, waar de apparatuur wordt gebruikt.

5. De klant zal PB sound & tv vrijwaren voor alle aanspraken voor schade van derden ten gevolge van enig gebrek aan de apparatuur.

Artikel 11: reparatie

1. Bij tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent PB sound & tv drie (3) maanden garantie op de uitgevoerde reparatie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld.

2. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak als die bij de voorafgaande reparaties geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie volledig aan de klant doorberekend.

3. Op reparaties aan apparatuur als gevolg van bliksem, water- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk anders staat vermeld.

4. Bij de uitvoering van de reparaties kunnen in het geheugen opgeslagen gegevens of programma's verloren gaan. PB sound & tv is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veilig stellen van aanwezige gegevens en/of programmabestanden. De klant dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze worden veilig gesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie is de klant zelf verantwoordelijk.

Artikel 12: overmacht

1. PB sound & tv is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolge van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PB sound & tv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PB sound & tv niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Oorlog, oorlogsgevaar, vijandelijkheden, mobilisatie, oproer, brand, explosie, storm, vorst, overstroming, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, ziekte van personeel, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, transportmoeilijkheden, andere wettelijke belemmeringen in binnen- of buitenland, storingen in de energievoorziening, niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering door leveranciers, werkstakingen in het bedrijf van PB sound & tv en weersomstandigheden worden daaronder ook begrepen.

3. PB sound & tv kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzover PB sound & tv ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PB sound & tv gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltelijk separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: opschorting en ontbinding

1. PB sound & tv is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, met als consequentie een langere levertijd of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. de klant de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst PB sound & tv ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. de klant bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra (voldoende) zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting;
d. de klant in staat van faillissement wordt verklaard c.q. faillissement is aangevraagd, danwel zelfs surseance van betaling, faillissement of wettelijke schuldsanering aanvraagt of besluit tot of overgaat tot (al of niet gedeeltelijke) verkoop, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van de klant beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van zijn goederen.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. PB sound & tv behoudt steeds het recht schadevergoeding, kosten en rente te vorderen.

Artikel 14: toepasselijk recht

1. De overeenkomsten tussen PB sound & tv en de klant worden beheerst door Nederlands recht.

2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15: geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van PB sound & tv is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PB sound & tv het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: wijziging, uitleg en vindplaats van voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39086337.

2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.